0.00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 –     Definities
Artikel   2 –     Algemeen
Artikel   3 –     Identiteit van de ondernemer
Artikel   4 –     Toepasselijkheid
Artikel   5 –     Het aanbod
Artikel   6 –     De overeenkomst
Artikel   7 –     Herroepingsrecht
Artikel   8 –     Verplichtingen van de consument bij herroeping
Artikel   9 –     Uitoefening herroepingsrecht door de consument
Artikel   10 –   Kosten in geval van herroeping
Artikel   11 –   Verplichtingen Predatorgear.nl in geval van herroeping
Artikel   12 –   Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   13 –   Verzenden en retourneren; anders dan bij herroeping
Artikel   15 –   De prijs
Artikel   16 –   Conformiteit en garantie
Artikel   16 –   Levering en uitvoering
Artikel   17 –   Betaling
Artikel   18 –   Eigendomsvoorbehoud
Artikel   19 –   Klachtenregeling
Artikel   20 –   Geschillen
Artikel   21 –   Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Predatorgear.nl ;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Predatorgear.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Predatorgear.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Predatorgear.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de consument worden geplaatst bij Predatorgear.nl of patriotbenelux.nl of nilsmasterbenelux.nl via de website of de mobiele website.
 2. Door gebruik te maken van de website predatorgear.nl, www.patriotbenelux.nl en/of www.nilsmasterbenelux.nl, hierna te noemen predatorgear.nl /of door een bestelling te plaatsen, accepteert de consument dat de consument gebonden is aan de onderstaande algemene voorwaarden.
 3. Alleen personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan kunnen een bestelling plaatsen.
 4. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op predatorgear.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Predatorgear.nl behoudt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
 5. nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de consument. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor de bestelling van de consument is de versie die te vinden is op Predatorgear.nl ten tijde van de plaatsing van de bestelling.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Predatorgear.nl
Leidekkerstraat 4-C
8601 VE Sneek
Telefoonnummer: +31(0)642302023

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@predatorgear.nl

KvK-nummer: 68025106

Btw-identificatienummer: NL001952946B56

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Predatorgear.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Predatorgear.nl en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op predatorgear.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronisch weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. De afbeeldingen van het assortiment op Predatorgear.nl zijn illustratief en bedoeld om de consument een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Predatorgear.nl niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De consument maakt een bindende bestelling door een overeenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Zodra de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Predatorgear.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Predatorgear.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Predatorgear.nl zal bij het elektronisch betalen door de consument, passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Predatorgear.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6.   het bezoek en/of e-mailadres van Predatorgear.nl waar de consument met klachten terecht kan;
  b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.   de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Predatorgear.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger; of,

– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument bij herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Predatorgear.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening herroepingsrecht door de consument

 1. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Predatorgear.nl in het tweede lid aangegeven methode.
 2. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hij dit te melden aan Predatorgear.nl binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het op te vragen retourformulier of op een andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk) aan Predatorgear.nl .
 3. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug, of overhandigd hij dit aan (een gemachtigde van) Predatorgear.nl .De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktermijn is verstreken.
 4. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Predatorgear.nl te retourneren, conform de door de Predatorgear.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies te vinden onder de kop “Verzenden en retourneren” op Predatorgear.nl .
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het terugzenden van het product voor rekening van de consument.

Artikel 11 – Verplichtingen Predatorgear.nl in geval van herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Predatorgear.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Predatorgear.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overgelegd kan worden door de consument.
 2. nl maakt voor de terugbetaling gebruik van hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Predatorgear.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Predatorgear.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij:
 3.   volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b.   zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  c.   zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  d.   zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  e.   audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  f .  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

Artikel 13 – Verzenden en retourneren; anders dan bij herroeping

 1. Indien de consument niet de gehele overeenkomst wil ontbinden (herroepingsrecht), maar enkel een deel retour wil sturen dient de consument binnen een termijn van 14 dagen het product welke hij retour wil sturen te verzenden naar Predatorgear.nl .
 2. De kosten van de heenzending en het terugzenden van het product komen voor rekening van de consument.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Predatorgear.nl te retourneren, conform de door de Predatorgear.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies te vinden onder de kop “Verzenden en retourneren” op Predatorgear.nl .
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Predatorgear.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangt van het product of sluitend bewijs van terugzending overgelegd door de consument, dit bedrag terugbetalen aan de consument.

Artikel 14 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Predatorgear.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Predatorgear.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Predatorgear.nl dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 15 – Conformiteit en Garantie

 1. nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
  • de overeenkomst;
  • de in het aanbod vermelde specificaties;
  • de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
  • de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Predatorgear.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Predatorgear.nl kan doen gelden.

Artikel 16 – Levering en uitvoering

 1. nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Predatorgear.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel is aangegeven op Predatorgear.nl. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In het geval dat Predatorgear.nl niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Predatorgear.nl zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Predatorgear.nl zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Predatorgear.nl de consument informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de consument het alternatief niet wil bestellen, zal Predatorgear.nl het betaalde bedrag terugstorten naar de consument.
 5. In geval van lid 3 en lid 4 zal Predatorgear.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Predatorgear.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Predatorgear.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen 14 werkdagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen te worden voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Predatorgear.nl te melden.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Predatorgear.nl totdat de betaling is voldaan door de consument. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Predatorgear.nl niet toegestaan.
Artikel 19 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, schriftelijk (per e-mail of per post), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Predatorgear.nl nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij Predatorgear.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Predatorgear.nl  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 20 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Predatorgear.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Contact Informatie

Predatorgear.nl
Leidekkerstraat 4-C
8601 VE Sneek

Tel 06-16159121
Email info@predatorgear.nl

KvK: 68025106
BTW: NL001952946B56

Onze garanties

 • Exclusieve & gecertificeerde merken

 • Gratis verstuurd vanaf € 50,-

 • 14 dagen geld terug garantie

 • Snelle levering

 • Veilige betaling via iDeal, Bancontact, Belfius, Creditcard, KBC of Sofort

Over ons